Price
Apply Filters

Booking policies

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1.Η Εταιρία μας

Η εταιρία “FYLY YACHTING AND TRAVEL SMPC” είναι ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με έδρα το Π.Φάληρο Αττικής, επί της λεωφόρου Αμφιθέας, αρ. 10, ΤΚ 17564, αρ. ΓΕΜΗ 125894408000, ΑΦΜ 800500069/Δ.Ο.Υ. Π.Φαλήρου, αρ. τηλεφώνου (+30) 2109858670, fax (+30) 2152154799, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και διαδικτυακό τόπο www.fyly.gr. Σκοπός μας είναι η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών γενικού τουρισμού, η πρακτορεία ταξιδιών, η ναύλωση σκαφών αναψυχής με πλήρωμα ή χωρίς, η χρονοναύλωση, διαχείριση και εκμετάλλευση παντός είδους πλοίων αναψυχής, η μεσολάβηση σε αγοραπωλησίες σκαφών, η εκπροσώπηση εταιριών ναυπήγησης και εμπορίας πλοίων αναψυχής, η εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων και η εν γένει ενασχόληση με θέματα τουρισμού

2. Οι όροι συναλλαγών

Με το παρόν τίθενται οι όροι συναλλαγών για τις παρεχόμενες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου υπηρεσίες στους πελάτες μας, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά των συμβατικών όρων, όπως κάθε φορά διαμορφώνονται στα πλαίσια κάθε ξεχωριστής  σύμβασης που συνάπτεται με κάθε πελάτη μας, των προβλέψεων της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας και των κανόνων της διεθνούς έντιμης συναλλακτικής πρακτικής τους οποίους ακολουθούμε και εφαρμόζουμε.

Με κάθε από μέρους σας χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, όπως ενδεικτικώς τέτοιες χρήσεις είναι η είσοδος/πλοήγηση στον διαδικτυακό τόπο, η εγγραφή σε αυτόν, οι συναλλαγές μέσω αυτού, η καταχώρηση/ανάρτηση περιεχομένου σε αυτόν, η επικοινωνία μέσω αυτού κλπ., αποδέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση των παρόντων Όρων Συναλλαγών. Γι’ αυτό καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας και να προχωρήσετε εφόσον τους αποδέχεστε. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους, οφείλετε να απόσχετε από κάθε συναλλαγή σας.

Οι Όροι Συναλλαγών μπορούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση να τροποποιηθούν από την FYLY YACHTING AND TRAVEL SMPC. Όσον αφορά την σύμβαση σας, αυτή διέπεται από τους όρους που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο της σύναψης της σύμβασης σας. Οι χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου και των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά εάν έχουν επέλθει τροποποιήσεις των Όρων Συναλλαγών. Η Κάνοντας χρήση των υπηρεσιών αυτών τεκμαίρεται η γνώση και η αποδοχή σας των Όρων του παρόντος και των τυχόν τροποποιήσεων.

3.Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Οι πληροφορίες που παρέχετε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών με την εταιρία μας υπόκεινται σε ασφαλή επεξεργασία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Πριν την χρήση των υπηρεσιών μας σας καλούμε να λάβετε γνώση της Πολιτικής που ακολουθεί η εταιρία μας για τη διασφάλιση της ασφαλούς επεξεργασίας των δεδομένων σας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας μας παρέχετε την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Τη συναίνεση σας αυτή μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», στην οποία αναφέρονται με σαφήνεια και τα υπόλοιπα δικαιώματα σας και σας παρέχονται οδηγίες απλές και κατανοητές που σας διευκολύνουν να τα ασκήσετε.

4.Τιμές

Οι τιμές που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν και να διαμορφωθούν στα πλαίσια της σύναψης κάθε ξεχωριστής σύμβασης. Η τελική τιμή διαμορφώνεται κατόπιν επικοινωνίας σας με το γραφείο μας με γνώμονα την εύρεση της καλύτερης και συμφερότερης για εσάς τιμής στα πλαίσια των επιθυμιών σας. Οι διάφορες προσφορές ισχύουν για συγκεκριμένες υπηρεσίες και για συγκεκριμένο χρόνο. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές, στην περίπτωση όμως που έχει υπάρχει προηγούμενη προσυμφωνία, προκράτηση ή παραγγελία ισχύει η τιμή που αναφερόταν κατά το χρόνο της προκράτησης ή παραγγελίας.

5. Πληρωμές

Η FYLY YACHTING AND TRAVEL SMPC δέχεται πληρωμές με χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, ή Έμβασμα. Σε κάθε περίπτωση αποδέχεστε ότι η σύναψη της συμβάσεως συνεπάγεται σχετική υποχρέωση σας προς πληρωμή κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στη σύμβαση.

Αποδεκτές κάρτες είναι Visa και MasterCard. Η χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει η κάρτα που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή σας να σας ανήκει. Οι χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της εκάστοτε κάρτας. Αν δεν ληφθεί από την εταιρεία μας η απαιτούμενη έγκριση πληρωμής, τότε η σύμβαση σας δε θα συναφθεί και φέρετε ακέραιη την ευθύνη για την μη σύναψη της. Με την αποδοχή των παρόντων όρων μας παρέχετε την ανέκκλητη εξουσιοδότηση σας να λάβουμε μέσω της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας το ποσό που αναλογεί στην συμβατική σας υποχρέωση και δηλώνετε ότι παραιτείστε του δικαιώματος να προβάλετε οποιαδήποτε αντίρρηση για την σχετική χρέωση στον εκδότη της κάρτας. Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι η συμβατική σας υποχρέωση δεν αφορά μόνο την καταβολή της αξίας του ναύλου αλλά και τις λοιπές χρεώσεις που προκύπτουν από τους όρους του ναυλοσυμφώνου, τις οποίες αποδέχεστε ως ισχυρές και παραιτείστε του δικαιώματος να προβάλετε αντιρρήσεις στον εκδότη της κάρτας, αρκεί η εταιρία μας να αποδεικνύει την επέλευση του γεγονότος που γεννά τη σχετική σας υποχρέωση.

6. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αζημίως  κατά το προσυμβατικό στάδιο της μεταξύ μας σχέσης. Μετά την σύναψη της συμβάσεως εφαρμόζεται διαφορετική πολιτική αποζημίωσης της εταιρίας μας, εξαρτώμενη από το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας επιβεβαίωσης της ναύλωσης και της δήλωσης σας περί ακύρωσης της. Δηλαδή : a) για τις ακυρώσεις που γίνονται στο διάστημα  έως εξήντα (60) ημερών προ της συμφωνημένης επιβίβασης σας στο σκάφος ποσό ίσο με το 30% του συνολικού ναύλου, γ) για τις ακυρώσεις που γίνονται στο διάστημα μεταξύ πενήντα εννέα (59) έως τριάντα (30) ημερών προ της συμφωνημένης επιβίβασης σας στο σκάφος ποσό ίσο με το 50% του συνολικού ναύλου, δ) για τις ακυρώσεις που γίνονται στο διάστημα των τελευταίων είκοσι εννέα (29) ημερών προ της συμφωνημένης επιβίβασης σας στο σκάφος ποσό ίσο με το 100% του συνολικού ναύλου.

Σε περίπτωση που το σκάφος ναυλωθεί σε άλλον κατά τον ίδιο χρόνο και με τις ίδιες συνθήκες, το ανωτέρω ποσό θα σας επιστραφεί, μετά την εκκαθάριση του ναύλου και θα παρακρατηθεί μόνο το ποσό που αναφέρεται στο υπό στοιχεία «α».

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε με μια ξεκάθαρη δήλωση που θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ως άνω διεύθυνση μας. Σε περίπτωση αποστολής δήλωσης υπαναχώρησής μέσω θα σας διαβιβάσουμε  μέσω email επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων μας παρέχετε την ανέκκλητη εξουσιοδότηση σας να λάβουμε μέσω της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας το ποσό που αναλογεί στην ως άνω πολιτική που εφαρμόζεται κατά το στάδιο της υπαναχώρησης και δηλώνετε ότι παραιτείστε του δικαιώματος να προβάλετε οποιαδήποτε αντίρρηση για την σχετική χρέωση στον εκδότη της κάρτας

7. Πνευματική ιδιοκτησία

Ολόκληρο το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου , συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, σχεδίων, γραφικών, φωτογραφιών, λογισμικού, παρεχόμενων υπηρεσιών και το σύνολο των συμφωνιών που τα αφορούν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της FYLY YACHTING AND TRAVEL SMPC και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά), αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχόμενου της ιστοσελίδας μας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς έγγραφη άδεια μας.

Η εταιρία μας μπορεί να αναφέρει στον διαδικτυακό τόπο της  ιστοσελίδες τρίτων ή/και να παρέχει ενεργό σύνδεσμο (link) προς αυτές. Σας ενημερώνουμε ότι δεν ελέγχουμε ούτε φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και την λειτουργία των οποιωνδήποτε αναφερόμενων/συνδεδεμένων ιστοσελίδων τρίτων, ή για οιαδήποτε μετάδοση δεδομένων γίνεται από ή προς ιστοσελίδες τρίτων ούτε εγγυόμαστε με κανέναν τρόπο τη νομιμότητα και ασφάλεια της λειτουργίας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας κάθε τρίτου. Οποιαδήποτε αναφορά σε ιστοσελίδα τρίτου ή και ενεργός σύνδεσμος (link) προς αυτήν, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και σε αυτές εισέρχεστε και κάνετε χρήση τους με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

8. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν ερμηνεύεται και διέπεται από τους νόμους του Ελληνικού κράτους και θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της πόλης του Πειραιά.

9. Τελικές διατάξεις.

Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τυχόν προσκόμματα στην εκτέλεση της σύμβασης που θα προκληθούν από ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, καταστροφές, απεργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή εκτός, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, μηχανικές βλάβες και γενικά, οποιοδήποτε περιστατικό δεν επιτρέπει τη σωστή εκτέλεση της σύμβασης.

Η εταιρία μας ευθύνεται για σφάλματα που οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα του συστήματος κρατήσεων και καταλογίζονται σε εμάς ή σε συνδεδεμένους με εμάς πράκτορες. Δεν ευθυνόμαστε όμως για σφάλματα κρατήσεων που καταλογίζονται στον ναυλωτή ή προκαλούνται από αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις Η BRANDSGALAXY A.E. θα προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Εάν οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος κριθεί με απόφαση δικαστηρίου άκυρο ή ανεφάρμοστο, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν εν ισχύ.